Misyon ve Vizyon

Misyon

Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesini ilke edinmiş, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, değişime ve gelişime açık, bilimi, aklı, evrensel insanlık değerlerini özümsemiş, farklı düşüncelere ve yaşam biçimlerine empati ve anlayışla yaklaşabilen, problemlere akılcı çözümler geliştiren, etik değerlere girişimci bireyler yetiştirmek ve bilime ve teknolojiye yerel ve evrensel düzeyde katkı yapmaya yönelik lisansüstü programlar vasıtasıyla, edindiği bilgi ve becerileri ülkenin kalkınması için kullanan, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine bağlı, demokratik ve etik değerlere saygılı bilim insanları yetiştirmektir. Ayrıca bilimsel düşünceyi ön planda tutan, ileri düzeyde mesleki bilgiyle donatılmış, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda bireyler yetiştirmeyi hedef edinen, kendi alanında bir araştırmayı projelendirip yürütebilecek ve bunlardan elde ettiği verileri değerlendirebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip evrensel bilime katkı sağlayan bilim insanı ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

 

Vizyon

Enstitümüz, eğitim ve araştırma alanlarında yenilikleri takip ederek, sunduğu bilimsel araştırma projeleri ve disiplinler arası programlar ile bölgesine, ülkesine ve insanlığa katkılar sağlayan, saygınlığı ve tercih edilebilirliği yüksek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Farklı görüşlere saygılı, katılımcı ve disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile sosyal, bilimsel ve etik normların akademik bir üslup ile incelenip sorgulandığı, tercih edilme ve bilimsel kalitesini artırmada sürekliliği hedef almış bir Enstitü konumuna gelmek ve üniversitelerimizin ilgili alanlarında önlisans ve lisans eğitim veren birimlerin nitelikli öğretim elemanı ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek lisans ve doktora programları açmak ve bu programların çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle yürütülmesini sağlamak, ürettiği bilimi verimli kılan ve evrensel bilime katkı sağlayan bireyler yetiştirmek.

 

HIZLI ERİŞİM